Kontakt


Magdalena Piekarska

Redaktor Naczelny
+48 22 50 65 852
redakcja@chronosonline.pl


Joanna Pratzer

Reklama
+48 22 50 65 852
media@chronosonline.pl


Ewa Kowalska

Prenumerata
+48 22 50 65 852
prenumerata@chronosonline.pl
zamówienia on-line