Kontakt


Magdalena Piekarska

Redaktor Naczelny
+48 22 32 01 500
redakcja@chronosonline.pl


Joanna Pratzer

Reklama
+48 22 32 01 504
media@chronosonline.pl


Ewa Kowalska

Prenumerata
+48 22 32 01 501
prenumerata@chronosonline.pl